TNN สมัครบัตรคนจน ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร เช็กขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ที่นี่

TNN

สังคม

สมัครบัตรคนจน ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร เช็กขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ที่นี่

สมัครบัตรคนจน ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร เช็กขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ที่นี่

สมัครบัตรคนจน ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร เช็กขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ที่นี่ โดยครั้งนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้นกว่า 14.5 ล้านคน และมีผู้ไม่ผ่าน 5.5 ล้านคน

สมัครบัตรคนจน ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร เช็กขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ที่นี่คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 66 พร้อมทั้งอนุมัติงบกลาง จำนวนกว่า 9,140 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการรอบใหม่ที่จะใช้เงินกว่า 65,413 ล้านบาท โดยครั้งนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้นกว่า 14.5 ล้านคน และมีผู้ไม่ผ่าน 5.5 ล้านคน ซึ่งส่วนมากสาเหตุจากมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี มีบัตรเครดิต เป็นต้น


โดยในวันนี้ กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง โดยช่องทางแรก คือ เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา 6.00-23.00  ของทุกวัน


  1. ผู้ลงทะเบียนที่ ไม่ผ่าน การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องดำเนินการอย่างไร


ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สามารถขอยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ โดย


1) ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์โครงการ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th


2) ยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงาน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมแจ้งความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนเดียวกับที่ลงทะเบียน)


ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคมคม 2566


ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่


ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครอง โดยมีสถานะการลงทะเบียนเป็น "ข้อมูลไม่สมบูรณ์" ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ เนื่องจากได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลสถานะการลงทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ต้องมีสถานะการลงทะเบียนเป็น "ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ" เท่านั้น


หากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ หรืออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ต้องดำเนินการอย่างไร


กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ หรืออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้ โดยจะต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้


1. หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง) (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)


2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
หากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนด้วยตนเองได้ ต้องดำเนินการอย่างไร


กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้ โดยจะต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้


1. หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง) (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)


2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ)


3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ


4. บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ลงทะเบียน


1. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2. ธนาคารออมสิน

3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

4. สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง

5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต

7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ภาพ TNNOnline 

ข่าวแนะนำ