TNN online สิทธิประกันสังคม เบิกค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร ได้กี่บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 2566

TNN ONLINE

สังคม

สิทธิประกันสังคม เบิกค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร ได้กี่บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 2566

สิทธิประกันสังคม เบิกค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร ได้กี่บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 2566

"สิทธิประกันสังคม" ที่ต้องรู้! ผู้ประกันตนที่อุ้มท้องอยู่ สามารถเบิกค่าตรวจ และค่าฝากครรภ์ 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท

"สิทธิประกันสังคม" ที่ต้องรู้! ผู้ประกันตนที่อุ้มท้องอยู่ สามารถเบิกค่าตรวจ และค่าฝากครรภ์ 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท

ผู้ประกันตนอุ้มท้อง ประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและฝากครรภ์ 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,500 บาท (เดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท) ดังนี้

เบิกค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม ได้กี่บาท

- อายุครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท

- อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท

- อายุครรภ์ 20-28 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท

- อายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท

- อายุครรภ์ 32-40 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท

*หมายเหตุ ค่าฝากครรภ์ผู้ประกันตนสามารถยื่นเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่ตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่น 

พร้อมกันนี้ ยังมีการปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น 15,000 บาท (เดิม 13,000 บาท) ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตนไปคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลใดก็ได้ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราใหม่จำนวน 15,000 บาท 

อีกทั้ง เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง สำหรับผู้ประกันตนชายที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยาแต่มิได้จดทะเบียนสมรสจะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 15,000 บาท 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้แล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th 

เอกสารประกอบการเบิกค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม 2565

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

2.บัตรประจำตัวประชาชน ( ฉบับจริง )

3. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

4. สำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส

5.กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ–เลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) มี 9 ธนาคาร ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

สิทธิประกันสังคม เบิกค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร ได้กี่บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 2566


เบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคม มีเงื่อนไขดังนี้

1.จ่ายงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร 

2.จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 15,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วันสำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

3.กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง 

เอกสารเบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคม 2565

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

2.สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) 

3.สำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส

4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมีธนาคาร ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)             

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)             

- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)             

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)             

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)             

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)             

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)            

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                

- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคมtheAsianparenMamastory

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ