TNN online มีผลบังคับใช้แล้ว! ประกันสังคมเพิ่มเงินบำนาญชราภาพ กรณีเสียชีวิต ภายใน 60 เดือน

TNN ONLINE

สังคม

มีผลบังคับใช้แล้ว! ประกันสังคมเพิ่มเงินบำนาญชราภาพ กรณีเสียชีวิต ภายใน 60 เดือน

มีผลบังคับใช้แล้ว! ประกันสังคมเพิ่มเงินบำนาญชราภาพ กรณีเสียชีวิต ภายใน 60 เดือน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยกฎกระทรวงเพิ่ม "เงินบำนาญชราภาพ" กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ภายใน 60 เดือนให้กับทายาท มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีสาระสำคัญของกฎกระทรวง เพิ่มใน 3 ประเด็น

วันนี้ (1 มิ.ย.65) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้รับบำนาญชราภาพในการดำรงชีวิตภายหลังผู้รับบำนาญชราภาพ ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน โดยมีสาระสำคัญของกฎกระทรวง เพิ่มใน 3 ประเด็น ดังนี้

 1. กำหนดให้ผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ จากเดิม 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับ คราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย 

ปรับเป็นให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย คูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญ ชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน

เช่น กรณีที่ผู้ประกันตนได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ 5,250 บาท และได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว 20 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย เมื่อกฎกระทรวงนี้ประกาศใช้ ทายาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เหลืออีก 40 เดือน (5,250 X 40 = 210,000 ) เป็นต้น

มีผลบังคับใช้แล้ว! ประกันสังคมเพิ่มเงินบำนาญชราภาพ กรณีเสียชีวิต ภายใน 60 เดือน

2. ผู้ที่เคยได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้วถูกงดจ่าย เนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน และต่อมาถึงแก่ความตาย หากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วไม่เกิน 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ จากเดิม 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนคราวสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน 

ปรับเป็นให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับบำนาญชราภาพกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนจนครบ 60 เดือน เช่นกัน

3. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ และรับบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ 60 เดือน และในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วและจำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า 10 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จ ชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคม อย่างเท่าเทียมเสมอภาค และพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ได้รับ สิทธิประโยชน์สูงสุด 

เพราะผู้ประกันตนทุกท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวประกันสังคม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง.


ข้อมูลจาก ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง