TNN online "เงินสงเคราะห์บุตร" ประกันสังคมเปิด 6 ขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน e-Self Service

TNN ONLINE

สังคม

"เงินสงเคราะห์บุตร" ประกันสังคมเปิด 6 ขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน e-Self Service

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมเปิด 6 ขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน e-Self Service

ประกันสังคม เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” ผ่านช่องทาง e-Self Service หรือยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ แล้วรอพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายได้เลย

ประกันสังคม เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” ผ่านช่องทาง e-Self Service หรือยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ แล้วรอพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายได้เลย


สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 อย่าลืม ลงทะเบียนขอรับ เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี ก็สามารถลงทะเบียนได้โดยผ่าน 2 ช่องทางง่ายๆ 


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ 

- ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างประจำ) มาตรา 39 (ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ) และมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3)

- จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน จ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้ว ภายในเวลา 36 เดือน 

- ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

- อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน


ขั้นตอนลงทะเบียน เงินสงเคราะห์บุตร ผ่าน e-Self Service

1.เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2.กด "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน"

3.เลือก "ระบบ e-Self Service"

4.เลือก "ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม"

5.เลือก "สงเคราะห์บุตร"

6.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วอัปโหลดเอกสารได้เลย
เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมเปิด 6 ขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน e-Self Service ภาพจาก ประกันสัง

 ที่มา ประกันสังคม

ภาพจาก ประกันสังคม/AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง