TNN online ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 324 เส้นทาง

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 324 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 324 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศยกเลิกเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร จํานวน 324 เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

วันนี้ (24ก.พ.65) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2168 (พ.ศ.2564 ) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1950 (พ.ศ. 2552) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 152 เส้นทาง และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 172 เส้นทาง นั้น

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เส้นทางจํานวน 324 เส้นทางดังกล่าวข้างต้นหมดความจําเป็นสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงให้ยกเลิกเส้นทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง ดังต่อไปนี้


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ข่าวแนะนำ