TNN online วันนี้วันอะไร 16 มกราคม ตรงกับ “วันครูแห่งชาติ”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 16 มกราคม ตรงกับ “วันครูแห่งชาติ”

วันนี้วันอะไร 16 มกราคม ตรงกับ “วันครูแห่งชาติ”

วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้ทุกคนเป็นคนดีมีวิชาความรู้

วันนี้วันอะไร 16 มกราคม ตรงกับ “วันครูแห่งชาติ”

รู้หรือไม่ วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี โดยวันนี้เป็นวันที่ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้ทุกคนเป็นคนดีมีวิชาความรู้ ซึ่งถือเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก


ครู มีความสำคัญอย่างไร


ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนหรือผู้ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ศิษย์ ซึ่งคำว่าครูมาจากคำว่า ครุ ที่แปลว่า หนัก หมายถึง ความรับผิดชอบในการสั่งสอนของครูเป็นภาระอันใหญ่ยิ่งที่หนักหนาสาหัส ในการสั่งสอนให้ศิษย์เป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม 


นอกจากพ่อและแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด ครู ก็ทำหน้าที่คล้ายกับพ่อแม่ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้ความรัก ความเอาใจใส่ และความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน


ประวัติความเป็นมาวันครู มีที่มาอย่างไร


วันครู ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 หลังจากได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคีของครู 


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง