TNN online กทม.ปรับลดให้บริการงานทะเบียน-งดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร

TNN ONLINE

สังคม

กทม.ปรับลดให้บริการงานทะเบียน-งดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร

กทม.ปรับลดให้บริการงานทะเบียน-งดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร

กทม. ปรับลดการให้บริการงานทะเบียน-งดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร ตั้งแต่ 4 ม.ค.65 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

วันนี้ (6ม.ค.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีความรุนแรงส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่ามีการระบาดในอัตราสูงกว่าในภูมิภาค เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พร้อมกับการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

ฝ่ายทะเบียน

เปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนตามปกติ ในวันราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) และวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 16.00 น. และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และพิจารณากำหนดผู้รับบริการที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้รับบริการด้วยระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) ตามความเหมาะสมของแต่ละสำนักงานเขต เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ

ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณีๆไป และงดให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)

ฝ่ายปกครอง

เปิดให้บริการประชาชนในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเปิดให้บริการในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น. และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด – 19

นอกจากนี้ ให้ใช้มาตรการแอปพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงให้พิจารณากำหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตามความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด - 19 จะคลี่คลาย


ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง