มทร.พิษณุโลก จัดรับน้องดำนาสืบสานวิถีการทำนาข้าว

TNN ONLINE

ภูมิภาค

มทร.พิษณุโลก จัดรับน้องดำนาสืบสานวิถีการทำนาข้าว

มทร.พิษณุโลก จัดรับน้องดำนาสืบสานวิถีการทำนาข้าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ด้วยโครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว

ที่แปลงนาชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว ประจำปี 2563 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการปลูกข้าวแบบดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบวิถีไทย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คนโดยในวันนี้ได้ทำการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 บนแปลงนาสาธิตพื้นที่ 7 ไร่ ด้วยวิธีการดำนา กับ โยนกล้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก ได้บอกว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมดำนาที่เราจัดขึ้นทุกปี เนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เป็นวิถีเกษตร ซึ่งนักศึกษาในนี้ก็จะมีนักศึกษาที่เรียนทางด้านเกษตรกรรมในเครื่องจักรกลการเกษตรและก็จะได้รู้จักวิถีการทำนาซึ่งเป็นวิถีที่ประเทศไทยดำเนินเป็นปัจจุบันอยู่แล้วและอีกอย่างนี้คือว่าในการดำเนินงานเราอยากจะให้นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีในการเรียน จากนักศึกษาที่นำมาในวันนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ และการจัดกิจกรรมดำนานี้ก็จะให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกันให้รักสามัคคีกัน


โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เกิดความรักและความอบอุ่น มีความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในสถาบันเดียวกัน เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะสร้างแรงผลักดันในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE