TNN online 11 จังหวัดอ่วม ! น้ำท่วมสูงถนนตัดขาดสัญจรไม่ได้

TNN ONLINE

ภูมิภาค

11 จังหวัดอ่วม ! น้ำท่วมสูงถนนตัดขาดสัญจรไม่ได้

11 จังหวัดอ่วม ! น้ำท่วมสูงถนนตัดขาดสัญจรไม่ได้

กรมทางหลวงชนบท เผย 11 จังหวัดยังอ่วมน้ำท่วมสูง ถนนสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง ขณะที่ถนนถูกตัดขาด 12 สายทาง เร่งซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด

  

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง พร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือและซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 


สำนักบำรุงทาง  กรมทางหลวงชนบท (ทช.)  ายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, หนองบัวลำภู, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี นครปฐม และชุมพร รวม 33 สายทาง

สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง


ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

- น้ำท่วมสูง 11 สายทาง

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทาง 


1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

2. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+400)

3. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+150 ถึง 4+000)

4. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+250 ถึง 1+725)


11 จังหวัดอ่วม ! น้ำท่วมสูงถนนตัดขาดสัญจรไม่ได้

5. สายทาง รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ (สะพานข้ามแม่น้ำมูล) อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+010 ถึง 0+810)

6. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+050 ถึง 3+500)

7.สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+575 ถึง 6+550)


8.สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+200 ถึง 8+530)

9.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

10.สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300)


11. สายทาง ชพ.2010 แยก ทล.41 (กม.ที่ 16+981)-บ้านคลองชุม อ.เมือง, สวี จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 13+500-17+500)

12. สายทาง ชพ.2063 แยก ทล.41 (กม.ที่ 44+950)-เทศบาลปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+600-3+000)


ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146


ที่มา : กรมทางหลวงชนบท 

ภาพประกอบ :กรมทางหลวงชนบท 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง