TNN online เลือกตั้ง 2566 เปิดข้อพึงระวัง "หาเสียง" ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 เปิดข้อพึงระวัง "หาเสียง" ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566

เลือกตั้ง 2566 เปิดข้อพึงระวัง หาเสียง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดข้อห้ามที่พึงระวังกระทำผิดกฎหมายการ "หาเสียง" ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดข้อห้ามที่พึงระวังกระทำผิดกฎหมายการ "หาเสียง" ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566


สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 

โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการให้ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. พรรคการเมือง รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษปรับ หรือจำคุก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตลอดทั้งการยุบพรรคการเมือง


ข้อห้ามที่พึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์


สำหรับข้อห้ามที่พึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด รวมทั้ง ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด ตลอดทั้งทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ และการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด

โดยผู้สมัครและพรรคการเมือง จะต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงข้าราชการ อย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เนื่องจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ก็อาจจะเกี่ยวกับ

ความไม่เป็นกลางทางการเมืองด้วย

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Facebook แฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง