TNN online ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว รายชื่อ ส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ 500 คน

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว รายชื่อ ส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ 500 คน

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว รายชื่อ ส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ 500 คน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน รวม 500 คน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน รวม 500 คนเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 2 ฉบับ โดยฉบับแรก เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน ดังนี้


รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน

อ่านรายละเอียด ที่นี่
ส่วนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกฉบับ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 100 ราย


ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อและได้คำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกร รมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 128 และมาตรา129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

อ่านรายละเอียด ที่นี่ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง