TNN online นนทบุรี ประกาศคำสั่งโควิดล่าสุด เดินทางข้ามจังหวัด ตรวจ ATK 100%

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นนทบุรี ประกาศคำสั่งโควิดล่าสุด เดินทางข้ามจังหวัด ตรวจ ATK 100%

นนทบุรี ประกาศคำสั่งโควิดล่าสุด เดินทางข้ามจังหวัด ตรวจ ATK 100%

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เดินทางกลับบ้าน-ท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ตรวจ ATK 100%11 มกราคม 2565 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 จึงมีคำสั่งให้แก้ไขคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565


ให้สถานที่ที่ถูกกำหนดให้ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ /ผู้ที่พักอาศัยในที่พักคนงาน/บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้


1. ให้ทำการสุ่มตรวจด้วยจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนคนทั้งหมด


2. กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด หรือบุคคลในครอบครัวเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด ให้ทำการตรวจทุกคน (100%)


3. กรณีพบว่ามีการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือมีอาการเข้าเกณฑ์เป็นผู้สงสัยว่าติดเชื้อ/ผู้ป่วย ให้ทำการตรวจทุกคน (100%)


4. หากพบมีผู้ติดเชื้อ ให้รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ทราบโดยทันที


5. ระยะเวลาในการสุ่มตรวจ วันที่ใช้ในการตรวจ และการรายงานผลการตรวจ ให้ยังคงเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการแนบท้ายคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565
จังหวัดนนทบุรี ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

จังหวัดนนทบุรี ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวข่าวแนะนำ