TWPC ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่มุ่งสู่ความยั่งยืน

TNN ONLINE

Wealth

TWPC ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่มุ่งสู่ความยั่งยืน

TWPC ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่มุ่งสู่ความยั่งยืน

TWPC เน้นพัฒนาสร้างนวัตกรรมตั้งแต่การผลิตสู่ผู้บริโภค เน้น F4 ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร

น.ส.รตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เน้นการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนจากไร่ไปสู่ผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf)” เน้น 4 เสาหลักหรือ F4 โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร ตั้งแต่ F1: Farm การพัฒนาเกษตรกร, F2: Factory โรงงานสีเขียว / zero waste และการพัฒนาชุมชน, F3: Family การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวไทยวา และ F4: Food การวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค


“ไทยวาอยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อให้บรรลุตามเป้าหมายภายในปี 2030 และร่วมพัฒ นาระบบอาหารไปสู่ความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อภาพตามหลักโภชณาการ ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร”


สำหรับการเสวนาในการประชุม UN FOOD SYSTEMS SUMMIT 2021 ครั้งนี้ จัดโดย UN Global Compact Network Thailand เป็นการรวมสุดยอดภาครัฐบาลและภาคเอกชนของไทย ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไป ที่เห็นถึงความสำคัญของระบบอาหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน มาระดมความคิดในการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวทางของการประชุมสุดยอดด้านระบบอาหารของสหประชาชาติ (UN Food Systems Summit 2021) พร้อมผนึกกำลัง ปรับเป้าหมายทางธุรกิจ และลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน


ข่าวแนะนำ