TNN online ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP "หุ้นการบินไทย"

TNN ONLINE

Wealth

ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP "หุ้นการบินไทย"

ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นการบินไทย

ตลาดหลักทรัพย์เครื่องหมาย SP "หุ้นการบินไทย" เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

วันนี้ (25 ก.พ. 64) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขายหุ้นจดทะเบียนชั่วคราว) หุ้นบมจ.การบินไทย (THAI) เนื่องจากตลท.อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564


ทั้งนี้ ขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันนี้ และ ขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 1 มี.ค.64  เหตุผลจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้


นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า THAI Futures วันที่ 25 ก.พ. 2564 เนื่องจาก ตลท.หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ THAI เป็นการชั่วคราว เวลาเปิดซื้อขายหลังจากหยุดทำการซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเปิดทำการซื้อขาย THAI Futures อีกครั้ง เมื่อตลท.เปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ THAI

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง