TNN online TNN Exclusive : APEC 2022 เปิดประโยชน์ 7 ข้อ ที่ "ไทย" จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพประชุม

TNN ONLINE

Wealth

TNN Exclusive : APEC 2022 เปิดประโยชน์ 7 ข้อ ที่ "ไทย" จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพประชุม

TNN Exclusive : APEC 2022 เปิดประโยชน์ 7 ข้อ ที่ ไทย จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพประชุม

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ APEC “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2565 ต่อจากนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมเอเปคปี 2565 APEC  2022   คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.”


นายกรัฐมนตรี  ได้เปิดเผยว่า ไทยจะขับเคลื่อนให้เอเปคพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุล และทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy และได้ประกาศหัวข้อหลักของการประชุมเอเปคปี 2565 คือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open.Connect. Balance.” 


ซึ่งมีประเด็นสำคัญ 3 ด้าน คือ 


1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม 

2. การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน 

3. การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทาง และท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ APEC ได้แก่ 


1) เพิ่มบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 


2) สร้างช่องทางในการผลักดันท่าที ส่งเสริม และป้องกันผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนร่วมกำหนดมาตรฐานและนโยบายในประเด็นใหม่ๆ ของบริบทโลก 


3) การลดอุปสสรคและส่งเสริมโอกาสทางการค้า การลงทุนของไทยกับเศรษฐกิจเอเปคและประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย


4) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 


5) ใช้ประโยชน์จากเอเปคในฐานะแหล่งบ่มเพาะแนวคิด เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันโดยมีเป้าหมายหลักของเอเปคคือ วิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 รวมทั้งการจัดทำเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ( Free Trade Area of the Asia-Pacific หรือ FTAAP) 


6) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านคณะทำงานต่างๆ รวมถึงเข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและภูมิเศรษฐศาสตร์รวมถึงเครือข่าย think tank ที่สำคัญ 7) ใช้ประโยชน์จากเอเปค ในฐานะผู้นำความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของไทยให้ทันสมัย เป็นสากล รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในมิติต่างๆให้แก่ภาครัฐและเอกชน
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง