TNN พาณิชย์ยกเว้นค่าปรับต่ออายุเครื่องหมายการค้า - ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร

TNN

Wealth

พาณิชย์ยกเว้นค่าปรับต่ออายุเครื่องหมายการค้า - ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร

พาณิชย์ยกเว้นค่าปรับต่ออายุเครื่องหมายการค้า   - ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าปรับต่ออายุเครื่องหมายการค้าชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร -อนุสิทธิบัตร ที่จ่ายไม่ทันเวลาตั้งแต่วันนี้สิ้นสุด 30 ก.ย.

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า   ได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2565  ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ต่ออายุเครื่องหมายการค้าไม่ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 


กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2565 ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัย และเจ้าของสิทธิบัตรที่จ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไม่ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30  ก.ย. เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน อีกทั้งช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับประเทศ 

 

ทั้งนี้สามารถยื่นรายละเอียดได้ที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) การยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และไปรษณีย์ รวมทั้งการยื่นคำขอกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความผันผวนของเศรษฐกิจจากสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1368”

 

 

 

ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพประกอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ข่าวแนะนำ