TNN นวดไทย : มรดกโลกสู่ Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพไทยสู่แสนล้าน

TNN

TNN Exclusive

นวดไทย : มรดกโลกสู่ Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพไทยสู่แสนล้าน

นวดไทย : มรดกโลกสู่ Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพไทยสู่แสนล้าน

นวดไทย ศาสตร์การดูแลสุขภาพแผนโบราณ กำลังถูกยกระดับจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมระดับโลกด้วยนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ ด้วยเอกลักษณ์และคุณภาพที่ไม่เหมือนใคร

ในยุคที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยได้หันมาให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างการนวดไทยและการใช้สมุนไพร ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของไทย กระทรวงสาธารณสุขภายใต้การนำของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก (Medical and Wellness Hub) ด้วยพลังแห่ง Soft Power ที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย


นวดไทย: มรดกโลกสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ


นวดไทยเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก รัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของนวดไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงตั้งเป้าสร้างรายได้จากนวดไทยและสมุนไพรให้ได้ถึงปีละ 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2570 โดยการสนับสนุนการเปิดศูนย์นวดไทยในต่างประเทศ การยกระดับมาตรฐานด้วยการรับรองคุณภาพบริการ และการสร้างแรงงานนวดที่มีฝีมือระดับมืออาชีพ เพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก


โครงการสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรนวดที่ได้มาตรฐาน 17 หลักสูตร การสร้างเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ 416 แห่ง และการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ โครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องคุณภาพ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันบนเวทีโลก


หมอนวดมือทอง: ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน


หัวใจของความสำเร็จในการยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพด้วยนวดไทย คือการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยให้กับประชาชนทั่วไป โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลิต "หมอนวดมือทอง" จำนวน 10,000 คน ผ่านศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ การผลิตแรงงานนวดที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และหมุนเวียนรายได้กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย


โอกาสและความท้าทายในอนาคต


การยกระดับนวดไทยสู่เวทีโลกถือเป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ประกอบกับแนวโน้มความต้องการดูแลสุขภาพองค์รวมที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพในการเติบโตของตลาดนวดไทยยังมีอีกมาก 


อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากประเทศคู่แข่ง การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันรับมือ เพื่อให้อุตสาหกรรมนวดไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว


นวดไทยเป็นมากกว่าแค่การนวดเพื่อสุขภาพ แต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งกำลังถูกยกระดับจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมระดับโลก ด้วยนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพที่ชัดเจนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ประเทศไทยมีโอกาสที่ดีในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพครบวงจรของโลกในอนาคตอันใกล้นี้


ภาพ Getty Images 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง