TNN City of Life หรือ City of Identity? | ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ สะท้อนอะไร?

TNN

TNN Exclusive

City of Life หรือ City of Identity? | ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ สะท้อนอะไร?

City of Life หรือ City of Identity? | ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ สะท้อนอะไร?

ถอดรหัสเบื้องหลังดราม่าป้ายกรุงเทพฯ จาก "Bangkok - City of Life" สู่ "กรุงเทพฯ Bangkok" สัญลักษณ์ใหม่สะท้อนอัตลักษณ์เมืองหรือไม่? เจาะลึกความคิดเห็นที่แตกต่าง City Branding ยุคใหม่ และบทเรียนสู่การพัฒนาเมืองหลวงที่ยั่งยืน

กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังเปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์เมืองจาก "Bangkok - City of Life" เป็น "กรุงเทพฯ Bangkok" สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียล และกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองทั่วประเทศ เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนตัวตนและทิศทางการพัฒนาเมืองหลวงในอนาคต ไม่ใช่แค่เรื่องของ "ความสวยงาม"


จากอดีตสู่ปัจจุบัน: ตำนานและการเปลี่ยนแปลง


นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย หรืออาจารย์อุ๋ย นักวิชาการด้านกฎหมายและอดีตผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสเฟสบุ๊คแสดงความเห็นว่า 


"ป้าย Bangkok City of Life ซึ่งสร้างในสมัยที่ท่านอภิรักษ์ โกษะโยธิน จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ว่า กทม. เมื่อปี 2549 สื่อความหมายว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองแห่งชีวิต มีความสมดุลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 4 มิติ (ดอกไม้ 4 กลีบ) ได้แก่ 1. มิติด้านเศรษฐกิจที่สมดุลภายใต้ความพอเพียง 2. มิติด้านวัฒนธรรม คือการดำรงความเป็นไทยในสากล 3. มิติด้านสิ่งแวดล้อม คือสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน และ 4. มิติด้านคุณภาพชีวิต คือความอยู่ดีมีสุขของคนกรุงเทพ ฯCity of Life หรือ City of Identity? | ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ สะท้อนอะไร? ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ

City of Life หรือ City of Identity? | ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ สะท้อนอะไร?

ก่อนที่ล่าสุด ในปี 2567 ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะเปลี่ยนป้ายใหม่เป็น "กรุงเทพฯ Bangkok" ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการสะท้อนอัตลักษณ์ใหม่ของเมืองหลวงผ่านลวดลายและสีสันที่ได้แรงบันดาลใจจาก "วัชระ" อาวุธของพระอินทร์ แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้กลับสร้างข้อกังขาในหมู่ประชาชนว่าจะสามารถสื่อถึงตัวตนของกรุงเทพฯ ได้จริงหรือไม่
City of Life หรือ City of Identity? | ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ สะท้อนอะไร?


City of Life หรือ City of Identity? | ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ สะท้อนอะไร?"วัชระ" แทนใจเมืองหลวง?: ไขความหมายสัญลักษณ์


"วัชระ" เป็นอาวุธเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สื่อถึงพลังปกป้องคุ้มครอง การนำมาใช้ในป้ายใหม่สะท้อนความพยายามวาดภาพกรุงเทพฯ ในแง่ความเข้มแข็งปลอดภัย และการเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคและโลก พร้อมผสานความเป็นไทยและสากลเข้าด้วยกัน แต่การเชื่อมโยงนี้อาจยังไม่ชัดเจนในสายตาประชาชน


เสียงจากใจคนเมือง: มุมมองที่แตกต่าง 


ผู้คนมีความเห็นแตกต่างต่อดีไซน์และความสวยงามของป้ายใหม่ ผู้ชื่นชอบมองว่าป้ายมีสีสันสดใสทันสมัย สะท้อนชีวิตชีวาของเมือง ขณะที่ผู้ไม่พอใจเห็นว่าการออกแบบไร้เอกลักษณ์ ไม่สื่อความเป็นเมืองหลวงอันเก่าแก่ 


นอกจากนี้ยังถกเถียงกันว่าป้ายใหม่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ที่แท้จริงของกรุงเทพฯ ได้หรือไม่? 


ในขณะที่บางคนมองว่า "วัชระ" สื่อถึงพลังและความเป็นศูนย์กลางเมืองได้ดี แต่อีกฝ่ายเห็นว่าการออกแบบยังขาดความโดดเด่นชัดเจนในการสื่อสารเอกลักษณ์? 


City Branding ยุคใหม่: City of Life หรือ City of Identity?


การสร้างแบรนด์เมืองสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุน และสร้างความภูมิใจให้คนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องหลายช่องทาง หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกให้ความสำคัญการสร้างแบรนด์ผ่านสัญลักษณ์และสโลแกนโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ City of Life หรือ City of Identity? | ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ สะท้อนอะไร?


อย่างไรก็ตาม แบรนด์ดิ้งเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ที่มีความหลากหลายซับซ้อนนับเป็นความท้าทายที่ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเป็นสากล และความแตกต่างของผู้คน การสร้างจุดร่วมและการยอมรับจากสังคมจึงสำคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองในทุกมิติอย่างสมดุล


ป้ายสื่อใจ: พลังการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์เมือง


ป้ายสัญลักษณ์ไม่ใช่แค่ป้ายโฆษณาตกแต่งเมือง แต่เป็นเครื่องมือสื่อสารภาพลักษณ์ เล่าเรื่องราว และดึงดูดความสนใจ หากออกแบบได้ดีและสอดรับกับบริบทเมือง ป้ายจะช่วยสร้างการจดจำและความผูกพันได้ยั่งยืน เห็นได้จากความสำเร็จของป้ายสัญลักษณ์ในหลายเมืองทั่วโลก 


ทั้งนี้ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและตัดสินใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์เมืองจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ สะท้อนตัวตนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และสร้างความภูมิใจร่วมกัน


บทเรียนสู่อนาคต: ปรับตัว พัฒนา สานพลังประชาชน


ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ ชี้ให้เห็นความสำคัญของการรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนในประเด็นสำคัญของเมือง รวมถึงการเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ 


นอกจากนี้การพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบันยังท้าทายให้ต้องสร้างสมดุลระหว่างการก้าวทันความเปลี่ยนแปลง กับการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ดั้งเดิมที่มีคุณค่าของเมืองไว้ด้วย โดยบทเรียนครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนากระบวนการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีรับฟังความคิดเห็น สื่อออนไลน์ การจัดประชาพิจารณ์โครงการใหญ่ๆ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส ให้ประชาชนตรวจสอบได้


แม้ดราม่าป้ายกรุงเทพฯ จะดูเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่านๆ แต่แท้จริงแล้วได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารอัตลักษณ์ การสร้างการมีส่วนร่วม และการปรับตัวของเมืองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง การสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็น City of Life City Branding City of Identity? อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องป้ายสวยหรือสโลแกนไพเราะ แต่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คนบนพื้นฐานอัตลักษณ์ที่สมดุลและยั่งยืน การเปิดรับและใช้ประโยชน์จากเสียงสะท้อนของสังคมจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเมืองหลวงให้เป็นดั่งดวงใจของคนไทยตลอดไป
ภาพ TNN

เรียบเรียง บรรณาธิการ TNN 

ข่าวแนะนำ