TNN online เปิดฐาน "เงินเดือนข้าราชการ 2566" แต่ละตำแหน่ง ต่ำสุด-สูงสุด ได้เท่าไร?

TNN ONLINE

TNN Exclusive

เปิดฐาน "เงินเดือนข้าราชการ 2566" แต่ละตำแหน่ง ต่ำสุด-สูงสุด ได้เท่าไร?

เปิดฐาน เงินเดือนข้าราชการ 2566 แต่ละตำแหน่ง ต่ำสุด-สูงสุด ได้เท่าไร?

เปิด "เงินเดือนข้าราชการ 2566" แต่ละตำแหน่ง - แต่ละลำดับขั้น ได้เงินเดือนเท่าไร ก่อนที่จะปรับการจ่าย 2 ครั้งต่อเดือน เริ่ม 1 มกราคม 2567

เปิด "เงินเดือนข้าราชการ 2566" แต่ละตำแหน่ง - แต่ละลำดับขั้น ได้เงินเดือนเท่าไร ก่อนที่จะปรับการจ่าย 2 ครั้งต่อเดือน เริ่ม 1 มกราคม 2567


ภายหลัง ครม.เศรษฐา 1 เคาะจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” แบ่งจ่าย 2 ครั้งต่อเดือน โดยเริ่มได้วันที่ 1 มกราคม 2567 ปัจจุบันเงินเดือนข้าราชการแต่ละตำแหน่งจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตั้งแต่ บริหาร อำนวยการ วิชาการ และ ประเทภทั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทจะมีฐานเงินเดือนที่แตกต่างกันไป


โดยข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสามารถเลือกการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำเป็นแบบจ่ายเดือนละ 1 รอบ หรือแบบจ่ายเดือนละ 2 รอบ ได้ ด้วยวิธีการยื่นแบบต่อส่วนราชการในกรณีที่เป็นข้าราชการสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 และมีผลในเดือนมกราคม 2567 และลูกจ้างประจำสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 และมีผลในเดือนมีนาคม 2567


เงินเดือน คืออะไร?

เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้


วันนี้ TNN Online จะพาไปดู เงินเดือนข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 เรทเงินเดือนแต่ละลำดับขั้น อยู่ที่เท่าไรกันบ้างเปิดฐาน เงินเดือนข้าราชการ 2566 แต่ละตำแหน่ง ต่ำสุด-สูงสุด ได้เท่าไร?

 

เงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร

ขั้นต่ำชั่วคราว

-ระดับต้น 24,400 บาท
-ระดับสูง 29,980 บาท

ขั้นต่ำ

-ระดับต้น 51,140 บาท
-ระดับสูง 56,380 บาท

ขั้นสูง

-ระดับต้น 74,320 บาท
-ระดับสูง 76,800 บาท
เปิดฐาน เงินเดือนข้าราชการ 2566 แต่ละตำแหน่ง ต่ำสุด-สูงสุด ได้เท่าไร?

 

เงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ


ขั้นต่ำชั่วคราว

-ระดับต้น 19,860 บาท
-ระดับสูง 24,400 บาท

ขั้นต่ำ

-ระดับต้น 26,660 บาท
-ระดับสูง 32,850 บาท

ขั้นสูง

-ระดับต้น 59,500 บาท
-ระดับสูง 70,360 บาทเปิดฐาน เงินเดือนข้าราชการ 2566 แต่ละตำแหน่ง ต่ำสุด-สูงสุด ได้เท่าไร?

 

เงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ

ขั้นต่ำชั่วคราว

-ระดับปฏิบัติการ 7,140 บาท
-ระดับชำนาญการ 13,160 บาท
-ระดับชำนาญการพิเศษ 19,860 บาท
-ระดับเชี่ยวชาญ 24,400 บาท
-ระดับทรงคุณวุฒิ 29,980 บาท

ขั้นต่ำ

-ระดับปฏิบัติการ 8,340 บาท
-ระดับชำนาญการ 15,050 บาท
-ระดับชำนาญการพิเศษ 22,140 บาท
-ระดับเชี่ยวชาญ 31,400 บาท
-ระดับทรงคุณวุฒิ 43,810 บาท

ขั้นสูง

-ระดับปฏิบัติการ 26,900 บาท
-ระดับชำนาญการ 43,600 บาท
-ระดับชำนาญการพิเศษ 58,390 บาท
-ระดับเชี่ยวชาญ 69,040 บาท
-ระดับทรงคุณวุฒิ 76,800 บาทเปิดฐาน เงินเดือนข้าราชการ 2566 แต่ละตำแหน่ง ต่ำสุด-สูงสุด ได้เท่าไร?

 

เงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป


ขั้นต่ำ

-ระดับปฏิบัติงาน 4,870 บาท
-ระดับชำนาญงาน 10,190 บาท
-ระดับอาวุโส 15,410 บาท
-ระดับทักษะพิเศษ 48,220 บาท

ขั้นสูง

-ระดับปฏิบัติงาน 21,010 บาท
-ระดับชำนาญงาน 38,750 บาท
-ระดับอาวุโส 54,820 บาท
-ระดับทักษะพิเศษ 69,040 บาท
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จําเป็น 


สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน หรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง