TNN online วันนี้วันอะไร 20 ธันวาคม ตรงกับ “วันสมานฉันท์และความสามัคคีของโลก”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 20 ธันวาคม ตรงกับ “วันสมานฉันท์และความสามัคคีของโลก”

วันนี้วันอะไร 20 ธันวาคม ตรงกับ “วันสมานฉันท์และความสามัคคีของโลก”

วันสมานฉันท์และความสามัคคีของโลก ตรงกับวันที่ 20 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่มีเป้าหมายขจัดความยากจน ปกป้องโลกและรับรองถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนบนโลก

รู้หรือไม่ วันที่ 20 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมานฉันท์และความสามัคคีของโลก (International Human Solidarity Day) ซึ่งเป็นวันที่ริเริ่มขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจน ปกป้องโลก และรับรองถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับทุกคนทุกเชื้อชาติในทุกประเทศบนโลก


นอกจากนี้ วันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นวันที่ประเทศต่าง ๆ มาเข้าร่วมกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ในแนวคิดเรื่องการรักษาความปลอดภัยร่วมกันซึ่งอาศัย ความสามัคคี ของสมาชิกในการรวมตัวกันเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง