TNN online ด่วน! มหาดไทย ออกหนังสือให้ อบต-ฝ่ายบริหาร 5,300 แห่ง พ้นตำแหน่ง

TNN ONLINE

สังคม

ด่วน! มหาดไทย ออกหนังสือให้ อบต-ฝ่ายบริหาร 5,300 แห่ง พ้นตำแหน่ง

ด่วน! มหาดไทย ออกหนังสือให้ อบต-ฝ่ายบริหาร 5,300 แห่ง พ้นตำแหน่ง

ด่วน! มหาดไทย ออกหนังสือให้ นายก-สมาชิก 5,300 แห่ง พ้นตำแหน่ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ใจความว่า


กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังจากการพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ


พร้อมกันนี้ ยังระบุว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลให้สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. พ้นจากตำแหน่งทันที


ทั้งนี้ จากข้อมูลของ กกต. มีองค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่ง รวมจำนวน 15,900 คน


ด่วน! มหาดไทย ออกหนังสือให้ นายก -สมาชิก 5,300 อบต.พ้นตำแหน่งอ่านประกาศ เรื่อง การพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ข่าวแนะนำ