TNN online เปิดเว็บไซต์ “ยื่นขอรับบำนาญ 2566” เริ่มลงทะเบียนได้ 1 ก.พ. นี้

TNN ONLINE

สังคม

เปิดเว็บไซต์ “ยื่นขอรับบำนาญ 2566” เริ่มลงทะเบียนได้ 1 ก.พ. นี้

เปิดเว็บไซต์ “ยื่นขอรับบำนาญ 2566” เริ่มลงทะเบียนได้ 1 ก.พ. นี้

ข้าราชการ-ลูกจ้างที่เกษียณ “ยื่นขอรับบำนาญ 2566” ผ่านเว็บไซต์-แอปพลิชั่นได้แล้ว เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. นี้

กระทรวงการคลัง โดย กรมบัญชีกลาง แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าผ่านออนไลน์ ก่อนวันครบเกษียณอายุได้ 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) หรือ ระบบ e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือผ่านแอปพลิเคชั่น “Digital Pension” ได้ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน สามารถขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้แล้ววันนี้ ผ่าน 4 ช่องทาง คือ 

 1. แอปพลิเคชั่น“Digital Pension” ทั้งระบบ iOS และ Andriod  

 2. เว็บไซต์ https://dps.cgd.go.th/efiling-pension

 3. ส่วนราชการผู้เบิก โดยให้ติดต่อส่วนราชการผู้เบิกเพื่อขอให้ส่งหนังสือฯ ตามที่อยู่ปัจจุบัน หรือไปรับได้ที่ส่วนราชการผู้เบิก 

4. กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัด 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.02-270-6400 ในวัน เวลาราชการ

ข้อมูลจาก : รัชดา ธนาดิเรก 

ภาพจาก : TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ