TNN online ประชาชน 7 จังหวัด ร่วมอนุโมทนาพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

TNN ONLINE

สังคม

ประชาชน 7 จังหวัด ร่วมอนุโมทนาพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ประชาชน 7 จังหวัด ร่วมอนุโมทนาพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น ชัยนาท ลพบุรี และอุทัยธานี ร่วมอนุโมทนาในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 751 รูป ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

ประชาชน 7 จังหวัด ร่วมอนุโมทนาพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

โดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตร ให้กับจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯ นี้ด้วย


ซึ่งในช่วงวันที่ 8-9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทไปแล้ว 48 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ รวม 4,836 รูป


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ในพื้นที่ 7 จังหวัด รวม 751 รูป ได้แก่


1. จังหวัดนนทบุรี ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อำเภอบางบัวทอง พระโสภณนนทสาร เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และขอพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี


2. จังหวัดชลบุรี ณ สถานปฏิบัติธรรม ธรรมปทีป ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนประชาชนในจังหวัด เข้าร่วมพิธี


3. จังหวัดลำปาง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน โดยมี นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธี


4. จังหวัดขอนแก่น ณ วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองกุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 101 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี


5. จังหวัดชัยนาท ณ วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี


6. จังหวัดลพบุรี ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 151 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี


7. จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท 103 รูป ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดร่วมพิธี โดยพิธีอุปสมบทได้จัดขึ้นพร้อมกันกับอีก 7 วัด ประกอบด้วย 1) วัดจันทาราม (ท่าซุง) 2) วัดอมฤตวารี 3) วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) 4) วัดอุโปสถาราม 5) วัดหลวงราชาวาส 6) วัดพิชัยปุรณาราม และ 7) วัดใหม่จันทราราม


“ในขณะนี้ พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุโมทนาพระภิกษุสงฆ์ที่ทำการอุปสมบทถวายพระพรฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 จำนวน 55 จังหวัด จำนวน 5,587 รูป ซึ่งการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของกระทรวงมหาดไทยใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ระยะเวลาตั้งแต่ 8 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 อันเป็นการร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความรักของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาบำเพ็ญกุศลน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งในห้วงของการอุปสมบททุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตลอดจนประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายพระกุศลและถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันตลอดระยะเวลาการจัดโครงการฯ ของแต่ละจังหวัดต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย


ข้อมูลจาก : thaigov

ภาพจาก : thaigov

ข่าวแนะนำ