TNN วันนี้วันอะไร 5 กันยายน ตรงกับ “วันการกุศลนานาชาติ”

TNN

สังคม

วันนี้วันอะไร 5 กันยายน ตรงกับ “วันการกุศลนานาชาติ”

วันนี้วันอะไร 5 กันยายน ตรงกับ “วันการกุศลนานาชาติ”

รู้หรือไม่ ว่าวันนี้ หรือวันที่ 5 กันยายน ถูกกำหนดให้เป็น “วันการกุศลนานาชาติ”

วันนี้วันอะไร 5 กันยายน ตรงกับ “วันการกุศลนานาชาติ”

ย้อนกลับไปในวันนี้เมื่อ 11 ปีที่แล้ว (5 กันยายน 2555) องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันนี้ ให้เป็น “วันการกุศลนานาชาติ” หรือ International Day of Charity เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผ่านการเป็นอาสาสมัครต่างๆ และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการกุศลที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งผ่านองค์กรอิสระ หรือจากกลุ่มคนก็ตาม ในแต่ละปี การดำเนินการเหล่านี้ ล้วนเป็นการช่วยเหลือ และให้ความหวังแก่ผู้คนมากมาย

นอกจากนี้ การจัดตั้งวันการกุศลนานาชาติขึ้น ยังเป็นการยกย่องและรำลึกการจากไป ของแม่ชีเทเรซ่า (Mother Teresa of Calcutta) ซึ่งเกิดในวันที่ 5 กันยายน อีกด้วย

ข้อมูลจาก : www.daysoftheyear.com

ภาพจาก : freepik/rawpixel

ข่าวแนะนำ