TNN online ผู้ประกันตน ม.39 ประกันสังคมเพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ หักบัญชีเงินฝากธ.ออมสิน

TNN ONLINE

สังคม

ผู้ประกันตน ม.39 ประกันสังคมเพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ หักบัญชีเงินฝากธ.ออมสิน

ผู้ประกันตน ม.39 ประกันสังคมเพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ หักบัญชีเงินฝากธ.ออมสิน

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

วันนี้( 3 พ.ค.65) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แล้ววันนี้ 

โดยทางธนาคารออมสินจะหักบัญชีเฉพาะเงินสมทบงวดเดือนปกติเดือนละ 1 ครั้ง (เช่น หักบัญชีเงินฝาก ในวันที่ 15 เมษายน 2565 เป็นเงินสมทบงวดเดือนมีนาคม 2565) เพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารจะรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมฯ ให้ผู้ประกันตนนำสำเนาหนังสือยินยอมฯ ดังกล่าว พร้อมแบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกันตน ซึ่งเป็นบัญชีประเภทที่สามารถทำธุรกรรมหักบัญชีได้ ไปยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ธนาคารจะทำการหักเงินในบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนในวันที่ 15 ของทุกเดือน ถ้าหากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารหรือสำนักงานประกันสังคม ธนาคารจะทำการหักเงินในบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนในวันทำการถัดไป 

ดังนั้น ผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้อีก 2 วันทำการนับถัดจากวันที่หักบัญชีเงินฝากธนาคารจาก Website สำนักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th/erc)

หากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา


ภาพจาก AFP/ประกันสังคม / ธนาคารออมสิน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง