TNN online ตร.เตือน 10 ข้อห้าม ที่ไม่ควรทำต่อ "เด็ก" ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่!

TNN ONLINE

สังคม

ตร.เตือน 10 ข้อห้าม ที่ไม่ควรทำต่อ "เด็ก" ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่!

ตร.เตือน 10 ข้อห้าม ที่ไม่ควรทำต่อ เด็ก ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่!

ตำรวจสอบสวนกลาง โพสต์ 10 ข้อห้าม ที่ไม่ควรทำต่อเด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ เตือนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้(9 ม.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง ได้โพสต์ข้อความว่า ในปัจจุบันเรามักจะเห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการที่เด็กถูกทำร้ายร่างกาย การปล่อยปะละเลยเด็ก หรือการบังคับขู่เข็ญเด็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ปี พ.ศ.2546 ได้กำหนดสิ่งที่ไม่ควรกระทำต่อเด็กไว้ดังนี้

1. ห้ามการกระทำการทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก

2. ห้ามจงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต หรือการรักษาพยาบาลของเด็กที่อยู่ในความดูแลจนเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

3. ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

4. ห้ามโฆษณาหรือเผยแพร่ ด้วยเพื่อรับหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเด็ก ยกเว้นได้รับอนุญาติจากทางราชการแล้ว

5. ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทำผิด หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก

6. ห้ามใช้ จ้าง ให้เด็กทำงาน หรือทำในสิ่งที่อาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบ หรือขัดขวางต่อการพัฒนาการของเด็ก

7. ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม ให้เด็กเล่นกีฬา เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า โดยเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก

8.ห้ามใช้หรือให้เด็กเล่นการพนันทุกชนิด หรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณีหรือสถานที่ห้ามมิให้เด็กเข้า

9.ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม ให้เด็กแสดงหรือกระทำการในลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด

10.ห้ามจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์

ทั้งนี้ ผู้ใดที่กระทำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ