ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสแต่งตั้งประธานประเทศแห่งสปป.ลาว คนใหม่

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสแต่งตั้งประธานประเทศแห่งสปป.ลาว คนใหม่

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสแต่งตั้งประธานประเทศแห่งสปป.ลาว คนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่

วันนี้ (27 มี.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายทองลุนสีสุลิต ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์

ในโอกาสอันสำคัญที่ท่านได้รับแต่งตั้งโดยฉันทามติให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานประเทศด้วยใจจริง

ในเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามั่งคั่งและมั่นคงเป็นอย่างมากดังเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้นำที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในภูมิภาคเราเองและนานาประเทศทั่วโลกก็ยิ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่าประเทศและประชาชนชาวลาวจะมีความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันใกล้ชิตเป็นพิเศษมาอย่างยาวนานอีกทั้งต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการหลากหลายด้านด้วยดีเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าภายใต้การนำของท่านความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีดังกล่าวให้กระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง