TNN online เคาะแล้ว! กกต.ประกาศวันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.นี้

TNN ONLINE

การเมือง

เคาะแล้ว! กกต.ประกาศวันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.นี้

เคาะแล้ว! กกต.ประกาศวันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.นี้

กกต.ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. 28 พ.ย.นี้ เปิดสมัครระหว่าง 11- 15 ตุลาคม 2564

ภาพจาก AFP

วันนี้ (13ก.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูล แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 25464 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

2. วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคาะแล้ว! กกต.ประกาศวันเลือกตั้งอบต.แล้ว 28 พ.ย.นี้


ข่าวแนะนำ