กกต.ศึกษาคำวินิจฉัยศาลรธน.ปมข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่

TNN ONLINE

การเมือง

กกต.ศึกษาคำวินิจฉัยศาลรธน.ปมข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่

กกต.ศึกษาคำวินิจฉัยศาลรธน.ปมข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่

กกต.ให้สำนักงานกกต.พิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่

วันนี้ (21ม.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ระบุว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระทำของของพรรคอนาคตใหม่ ผู้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14 (3 )ได้ ซึ่งกกต.มีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไปนั้น กกต.ได้มอบหมายให้สำนักงานกกต.พิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาตามมาตรา 17 วรรคสาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองโดยเร็ว