TNN online วันนี้วันอะไร วันที่ 9 สิงหาคม ตรงกับ "วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก"

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันที่ 9 สิงหาคม ตรงกับ "วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก"

วันนี้วันอะไร วันที่ 9 สิงหาคม ตรงกับ วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลกเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชากรพื้นเมืองของโลก

วันนี้วันอะไร วันที่ 9 สิงหาคม ตรงกับ วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2537 องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ประกาศให้วันนี้ เป็นวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก (International Day of the World's Indigenous Peoples) เพื่อเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของประชากรพื้นเมือทั่วโลก ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ภาษา สุขภาพ  การศึกษา การประกอบอาชีพ รวมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นเมืองนั้นๆอีกด้วย

ซึ่งชนพื้นเมืองในที่นี้ถูกให้นิยามว่า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในท้องถิ่นนั้นๆ มีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา รวมถึงมีเอกตลักษณ์การแต่งกายที่เป็นของตนเอง 

โดยมีการประมาณการณ์ล่าสุดว่า มีจำนวนชนพื้นเมืองในโลกนี้อยู่ประมาณราวๆ 476 ล้านคนและกระจายอยู่ทั่วทุกมุมของโลก


ข้อมูลจาก : Wikipedia, United Nations

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง