TNN online ไฟเขียว! ตั้งคณะกรรมการแจก "เงินดิจิทัล 10,000 บาท" นายกฯนั่งประธาน

TNN ONLINE

การเมือง

ไฟเขียว! ตั้งคณะกรรมการแจก "เงินดิจิทัล 10,000 บาท" นายกฯนั่งประธาน

ไฟเขียว! ตั้งคณะกรรมการแจก เงินดิจิทัล 10,000 บาท นายกฯนั่งประธาน

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย เงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย เงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (3 ตุลาคม 2566) มีมติเห็นชอบในหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 มีมติมอบหมายให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือร่วมกันเพื่อศึกษารายละเอียดของแนวทางในการดำเนินนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ให้ชัดเจนแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวม 4 คณะ ได้แก่ 

1. คณะกรรมการนโยบายฯ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 

3. คณะทำงานด้านตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ และ 

4. คณะทำงานด้านบริหารฐานข้อมูลโครงการฯภาพจาก Thaigov


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง