TNN online เลือกตั้ง 2566 เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด กกต.สั่ง แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

TNN ONLINE

การเมือง

เลือกตั้ง 2566 เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด กกต.สั่ง แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

เลือกตั้ง 2566  เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด กกต.สั่ง แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

เลือกตั้ง 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งให้ 5 จังหวัด จัดแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หลังจากพบว่า ผลต่างของจำนวนราษฎร ไม่เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เลือกตั้ง 2566  เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด กกต.สั่ง แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่  


นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า หลังการพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดที่ได้มีการปิดประกาศ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต.จังหวัดแล้ว ยอมรับว่าได้พบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ปัตตานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร มีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นว่าเพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานจึงมีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเพิ่มเติม โดยให้มีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และผลต่างของจำนวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10


จากนั้น ให้ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดได้แสดงความคิดเห็น เมื่อครบกำหนดเวลาระยะเวลา ให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณา และเสนอผลการพิจารณาเรียงตามลำดับความเหมาะสมทุกรูปแบบที่มีการปิดประกาศ พร้อมเหตุผลประกอบ รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบต่างๆ และรายงานมายังสำนักงาน กกต. อย่างช้าภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้


สำหรับ 5 จังหวัดที่สำนักงาน กกต. สั่งให้แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นั้น รวมเป็นเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 66 เขตเลือกตั้ง แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 33 เขตเลือกตั้ง เชียงใหม่ 11 เขตเลือกตั้ง ชลบุรี 10 เขตเลือกตั้ง สมุทรปราการ 8 เขตเลือกตั้ง และ ปัตตานี 4 เขตเลือกตั้งภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง