TNN online เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง2566" เคาะวันรับสมัคร-หย่อนบัตร วันไหนเช็กที่นี่?

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง2566" เคาะวันรับสมัคร-หย่อนบัตร วันไหนเช็กที่นี่?

เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้ง2566 เคาะวันรับสมัคร-หย่อนบัตร วันไหนเช็กที่นี่?

กกต. ประกาศวันเลือกตั้งใหญ่ 7 พฤษภาคม 2566 หลังครบวาระสภาฯ 23 มี.ค. 2566

 

อัปเดตไทม์ไลน์เลือกตั้ง 2566

หลังประกาศยุบสภา 23 มี.ค.66


23 มี.ค. 66 อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง

30 มี.ค. 66 วันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.

มีผลบังคับใช้ 31 มี.ค. 2566 กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และประกาศกำหนดวันรับสมัคร


เดือนเมษายน 66


3-7 เม.ย. 66 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

11 เม.ย. 66 วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง

14 เม.ย. 66 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

16 เม.ย. 66 วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

26 เม.ย. 66 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง

และสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

30 เม.ย. 66 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

และนอกเขตเลือกตั้ง และแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


เดือนพฤษภาคม 66


1-6 พ.ค. 66 แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1 พ.ค. 66 วันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

3 พ.ค. 66 วันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัครกรณีผู้อำนวยการ

การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร

6 พ.ค. 66 วันสุดท้ายที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

ยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

7 พ.ค. 66 วันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

8-14 พ.ค. 66 วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


ที่มา :  TNNOnline รวบรวม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง