TNN online "เลือกตั้ง 2566" ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศจำนวน ส.ส.และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด

TNN ONLINE

การเมือง

"เลือกตั้ง 2566" ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศจำนวน ส.ส.และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด

เลือกตั้ง 2566 ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศจำนวน ส.ส.และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด

"เลือกตั้ง 2566" ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. เรื่องจำนวน ส.ส. และ เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด จากเดิมจำนวน 350 คน เป็นจำนวน 400 คน

"เลือกตั้ง 2566" ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. เรื่องจำนวน ส.ส. และ เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด จากเดิมจำนวน 350 คน เป็นจำนวน 400 คน


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนเป็นการทั่วไปครั้งแรก ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากเดิมจำนวน 350 คน เป็นจำนวน 400 คน 

กำหนดให้แต่ละเขตเลือกตั้ง มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1คน จังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1 คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน 1 คน ให้แบ่ง เขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมี ซึ่งการแก้ไข เพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวทำให้จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดไว้แต่เดิมเปลี่ยนแปลงไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 และมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ประกอบกับประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 อันถือได้ว่าเป็นประกาศในปีสุดท้าย ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้ง เพื่อเป็น การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น ดังนี้

1. จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 66,090,475 คน

2. จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 165,226 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน

3. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด มีดังนี้

เลือกตั้ง 2566 ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศจำนวน ส.ส.และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด


เลือกตั้ง 2566 ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศจำนวน ส.ส.และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด

เลือกตั้ง 2566 ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศจำนวน ส.ส.และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด

เลือกตั้ง 2566 ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศจำนวน ส.ส.และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด


อ่าน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

ภาพจาก AFP/ราชกิจจาฯ

ข่าวแนะนำ