คืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรภาคเหนือ 192 ราย เนื้อที่กว่า 2,000 ไร่

TNN ONLINE

ภูมิภาค

คืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรภาคเหนือ 192 ราย เนื้อที่กว่า 2,000 ไร่

คืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรภาคเหนือ 192 ราย เนื้อที่กว่า 2,000 ไร่

กฟก.มอบโฉนดที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกภายหลังที่ชำระหนี้คืนครบสัญญา ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดรวม 192 ราย เนื้อที่รวม 2,187 ไร่ พร้อมมอบเช็คเพื่อชำระหนี้ 10 สหกรณ์ มูลหนี้รวมกว่า 18 ล้านบาท


วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กฟก. (กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) เป็นประธานมอบ โฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 192 ราย มีเกษตรกรได้หลักประกันคืน 307 แปลง เนื้อที่รวม 2,187 ไร่ 6.1 ตารางวา และมอบเช็คชำระหนี้ให้กับลูกหนี้สหกรณ์ จำนวน 10 สหกรณ์ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร, สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด จังหวัดนครสวรรค์, สหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี, สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม,สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี, สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด จังหวัดหนองบัวสำภู,สหกรณ์กรเกษตรแวงน้อย จำกัด จังหวัดขอนแก่น, สหกณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด จังหวัดเลย และสหกรณ์เกรกษตกรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมสอง จำกัด จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกที่ได้รับการชำระหนี้แทนรวม 25 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 18,301,053.73 บาท


นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 กฟก.จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจังหวัด เวทีที่ 4 (ภาคเหนือ) โดยมี นางรัชฎภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธนคณะกรรมการจัดการหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนากษตรกร ผู้แทนคณกรรมการบริหารฯ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้สืบเนื่องจากภายหลังที่ กฟก. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กฟก.จังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นกลไในการดำเนินงานระดับพื้นที่ จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ และสร้างความข้าใจในขั้นตอน วิธีการด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรทุกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหนี้ หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ รวมไปถึงขั้นตอนวิธีการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเวทีในภาคเหนือนี้เป็นเวทีสุดท้าย ที่ผ่านมาได้จัดไปแล้วที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี และภาคเหนือกำหนดจัดที่จังหวัดพิษณุโลก ที่สำคัญมากคือการจัดกิจกรรมมอบคืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ และชำระหนี้ตามสัญญา


สำหรับผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - 31 กรกฎาคม 2563 กฟกได้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 28,659 ราย 29,642 สัญญา จำนวนเงิน 6,340,313,459.78 บาท และช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรให้คงไว้โดยโอนของ กฟก. จำนวน 21,705 แปลง 156,587 ไร่ 2 งาน 41.4 ตารางวา เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยการชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา จะได้รับหลักประกันคืน ขณะนี้ กฟก. ได้โอนกรรมสิทธิ์หลักประกันคืนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเรียบร้อยแล้ว 5,132 ราย 7,446 แปลง เนื้อที่ 55,734 ไร่ 3 งาน 35 3 ตารางวานับเป็นภารกิจของ กฟก. ที่สร้างความภาคภูมิใจในการช่วยรักษาที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกรสมาชิกให้สามารถมีที่ทำกินส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE