TNN 8 สัญญาณเตือน เสี่ยงเกิด"โรคมะเร็งลิ้น"

TNN

Health

8 สัญญาณเตือน เสี่ยงเกิด"โรคมะเร็งลิ้น"

8 สัญญาณเตือน เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งลิ้น

เกิดแผลเรื้อรังที่ลิ้นอย่าชะล่าใจ สัญญาณเตือน“มะเร็งลิ้น”โรคร้ายในช่องปาก เช็กความเสี่ยงได้จาก 8 สัญญาณเตือนดังนี้

 8 สัญญาณเตือน เสี่ยงเกิด"โรคมะเร็งลิ้น"ภัยร้ายในช่องปาก


“มะเร็งลิ้น” เป็นมะเร็งในช่องปากที่พบได้บ่อยที่สุด หรือราวร้อยละ 30 ของมะเร็งในช่องปากทั้งหมด โดยมักจะเกิดขึ้นที่ขอบลิ้น รองลงมาคือปลายลิ้น ด้านหลังลิ้นและโคนลิ้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของแผลเน่าเปื่อยหรือลุกลามมาจากส่วนอื่น 

จากตัวเลขของสถิติพบว่าโอกาสการเป็นมะเร็งลิ้นนั้นอยู่ที่ร้อยละ 0.8 - 1.5 ของเนื้องอกร้ายทั้งหมดในร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 5 - 7.8 ของมะเร็งร้ายบริเวณลำคอ และร้อยละ 32.3 - 50.6 ของมะเร็งในช่องปาก  


อาการของมะเร็งลิ้นคือ...


1. มีแผลเรื้อรังบริเวณลิ้น เจ็บลิ้น มีเลือดออกง่าย 

2. มีฝ้าสีขาวหรือสีแดงบนลิ้น 

3. เจ็บคอเรื้อรัง 

4. ปากชาเรื้อรัง 

5. เจ็บเมื่อกลืนอาหาร 

6. เลือดออกที่ลิ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ 

7. เกิดก้อนที่ลิ้น 

8. เกิดแผลบริเวณลิ้นหรือในปาก นาน 2-3 สัปดาห์ 


8 สัญญาณเตือน เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งลิ้นข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง