TNN online เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงกรณีเดินทางไปดูงานเลือกตั้งในต่างประเทศ

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงกรณีเดินทางไปดูงานเลือกตั้งในต่างประเทศ

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงกรณีเดินทางไปดูงานเลือกตั้งในต่างประเทศ

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงกรณีการเดินทางไปดูงานการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในต่างประเทศ

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงกรณีการเดินทางไปดูงานการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในต่างประเทศ 


สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงกรณี 6 กกต. เดินทางไปตรวจติดตามดูงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในต่างประเทศ ว่า

ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปตรวจติดตามดูงาน การเตรียมการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในต่างประเทศนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า การเดินทางไปดูงานการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เป็นไปตามโครงการการเตรียมการและตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อม รับฟังสภาพปัญหา รวมทั้งการบริหารจัดการการเลือกตั้ง ในแต่ละประเทศที่มีข้อจํากัดแตกต่างกันตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรืออาจนํามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ก่อนดําเนินการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการหารือร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอด ถึงวิธีการที่จะทําให้การเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด

ต่อมา กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปเข้าร่วม โครงการเตรียมการและตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานทูตและสถานกงสุลในประเทศต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการนํามาพัฒนาระบบ การบริหารจัดการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ในโอกาสต่อไป จึงได้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่กระทบกับ งานตามแผนปฏิบัติการ (ตารางรถไฟ) ที่ได้กําหนดไว้แล้ว 

รวมถึงการเดินทางในห้วงเวลาที่จะไม่เป็นภาระในการ จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานทูต หรือสถานกงสุลในประเทศต่างๆ จึงได้กําหนดให้มีการเดินทางในห้วงระหว่างวันที่ 4 -24 เมษายน 2566 โดยแต่ละเส้นทางไม่ได้เดินทางไปพร้อมกัน และแต่ละเส้นทางที่เดินทางประกอบด้วยกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จําเป็นเพียง 4-5 คนเท่านั้น

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานสนับสนุนดําเนินการไว้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จะเดินทางไปต่างประเทศ ก็ยังมีการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งตามปกติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหากมีเรื่องด่วนก็อาจนัดหมายการประชุมเพิ่มเติมจากการประชุมตามปกติก็ได้

อนึ่ง กรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่า การเดินทางไปต่างประเทศของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทําให้ไม่สามารถพิจารณาคําร้องเรื่องการหาเสียงตามนโยบายให้เงินดิจิทัล 10,000 บาท และการขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านั้น

ขอเรียนว่า ข้อสังเกตดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กล่าวคือ

1. กรณีคําร้องนโยบายการหาเสียงการให้เงินทางดิจิทัล 10,000 บาท เป็นการยื่นคําร้องว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เมื่อมีผู้ยื่นคําร้อง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเบื้องต้นแล้ว และได้ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดก่อน 

จึงจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป ซึ่งต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กําหนด ไม่อาจยกขึ้นมาพิจารณาได้ทันที ประกอบกับขณะนี้มีพรรคการเมืองรายงานเรื่องนโยบายที่ใช้หาเสียง ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เพียง 6 พรรคการเมือง จากจํานวนพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 70 พรรคการเมือง หรือบางพรรคการเมืองยังอยู่ในระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถพิจารณาได้

2. การขยายเวลาการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า กรณีเกิดปัญหาผู้ลงทะเบียนบางส่วนไม่อาจลงทะเบียนได้ในช่วงเวลา 21.00-24.00 นาฬิกา ของวันที่ 9 เมษายน 2566 เนื่องจากข้อจํากัดของระบบที่มี ศักยภาพในการรองรับการเข้าใช้งานลงทะเบียนพร้อมกันเพียง 5,000 คน ต่อ 1 วินาที ถ้าสูงเกินกว่าจํานวนดังกล่าวจะทําให้ระบบล่าช้า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตั้งแต่เกิดเหตุ และต่อเนื่องมาเป็นลําดับ 

พร้อมทั้งได้ประสานงานกับสํานักบริหารการทะเบียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยได้ข้อสรุปว่าในช่วงเวลาดังกล่าวระบบสามารถบันทึกข้อมูลผู้ประสงค์จะลงทะเบียนแต่แสดงผลว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จไว้ ซึ่งระบบสามารถดึงข้อมูลผู้ประสงค์จะลงทะเบียนดังกล่าวมาจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้เกือบทั้งหมด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นว่าไม่จําต้องขยายเวลาลงทะเบียนออกไป และได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วยแล้ว

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงกรณีเดินทางไปดูงานเลือกตั้งในต่างประเทศ

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงกรณีเดินทางไปดูงานเลือกตั้งในต่างประเทศข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง