TNN วันวิสาขบูชาปีนี้ ชวนเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5

TNN

Earth

วันวิสาขบูชาปีนี้ ชวนเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5

วันวิสาขบูชาปีนี้ ชวนเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5

วันวิสาขบูชาปีนี้ ชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนการจุดธูปเทียน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ณ วัดใกล้บ้านเนื่องในวันวิสาขาบูชา 2567 มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการเผาธูป-เทียน ก่อวิกฤตฝุ่น PM2.5 โดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ประธานเครือข่ายพุทธิกา และประธานมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี เป็นวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันทำบุญ เจริญภาวนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชานี้เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สสส. มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ลดฝุ่น” เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนการจุดธูปเทียน ลดมลพิษฝุ่น PM 2.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียว สืบสานประเพณีที่ดีงาม ในวันที่ 22 พ.ค. 2567 ที่วัดใกล้บ้านกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊ค มูลนิธิปลูกต้นไม้ธรรมะ

การปลูกต้นไม้ ในทางพุทธเรียกว่า สร้างถิ่นรมณีย์ พื้นที่สีเขียวที่ให้ความร่มรื่นที่มีผลดีต่อสุขภาพกายและใจ กิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า และระลึกถึงคุณของต้นไม้ไปพร้อมกัน หลังเวียนเทียนสามารถนำต้นไม้ไปปลูกที่บ้าน วัด หรือสวนสาธารณะใกล้บ้าน เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หากทุกคนมาร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้จะเป็นการทำบุญวิถีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.treefordhamma.org และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ

ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตฝุ่น PM2.5 ในระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่ง รวมถึงการจุดธูปและเทียน จากข้อมูลควันธูปกับมะเร็ง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566 พบว่า หากจุดธูป 1 ดอก จะทำให้ฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้น 2-10 เท่าของฝุ่นที่มีอยู่แล้วในอากาศ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของสถานที่ ทำให้ผู้ที่จุดธูปได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง กระตุ้นให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การเวียนเทียนด้วยต้นไม้ลดฝุ่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างค่านิยมทำบุญวิถีใหม่ลดการจุดธูปและเทียนภายในศาสนาสถาน มุ่งเป้าขยายผลความร่วมมือเพื่อให้วัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ทุกวันสำคัญทางศาสนา สำหรับศาลเจ้าจัดกิจกรรมลดการใช้ธูปลง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง