TNN 13 มี.ค. "วันช้างไทย" สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

TNN

Earth

13 มี.ค. "วันช้างไทย" สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

13 มี.ค. วันช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

13 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันช้างไทย” เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ช้างไทยให้มากยิ่งขึ้น

“ช้าง” เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นในยามศึกสงคราม ดังที่ปรากฏในพงศาวดารที่กล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถีบนหลังช้าง มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา หรือในยามบ้านเมืองสงบสุขช้างก็อยู่ร่วมกับคนไทยเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่ง นั่นจึงเป็นเหตุให้ครั้งหนึ่งเคยมีช้างเผือกประดับอยู่บนธงชาติไทย ก่อนที่จะเป็นธงไตรรงค์แบบในปัจจุบัน


นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีตแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2541 คณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ภายใต้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความคิดริเริ่มที่จะสถาปนาวันช้างไทย เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ช้างไทยให้มากยิ่งขึ้น คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของแดนสยาม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม 2541 ประกาศให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันช้างไทย"


ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ อีกทั้งช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้างกันมากขึ้นด้วย


ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวแนะนำ