TNN 21 มี.ค. “วันป่าไม้โลก” ร่วมกันอนุรักษ์ปอดของแผ่นดิน

TNN

Earth

21 มี.ค. “วันป่าไม้โลก” ร่วมกันอนุรักษ์ปอดของแผ่นดิน

21 มี.ค. “วันป่าไม้โลก”  ร่วมกันอนุรักษ์ปอดของแผ่นดิน

วันที่ 21 มีนาคม ของปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันป่าไม้โลก” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ที่ช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และเป็นที่อยู่ให้กับสัตว์นานาชนิด

วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีถูกเลือกให้เป็น “วันป่าไม้โลก” (World Forestry Day) ตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2012 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ให้มนุษย์ได้บริโภคใช้สอยและประกอบอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนจำนวนมาก และป่าไม้ยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ รักษาต้นน้ำลำธาร และเป็นที่อยู่ให้กับสัตว์นานาชนิด


จากระบบบัญชีข้อมูลกรมป่าไม้ ปี 2566 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งหมด 101,818,155.7 ไร่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 31.47 ของพื้นที่ประเทศ ลดลงจากข้อมูลในปี 2565 ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดรวม 102,135,974.9 ไร่ ซึ่งพื้นที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.31และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของไทยมีการลดลงต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญที่ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Change) การเกิดจากปัญหาไฟป่า (Forest Fire) หรือการบุกรุกทำลายป่า เป็นต้น


แม้ว่าภาครัฐจะมีการดำเนินมาตรการที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดเป็น 177.94 ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 55 ของพื้นที่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย รวมถึงมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและการป้องกันการเผาป่า แต่ผลจากการดำเนินงานยังคงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันดูแลปกป้องทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป


ที่มา: FB กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวแนะนำ