TNN online ด่วน! สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงโควิด 3 อำเภอ เชียงใหม่ ทั้งที่ทำงานและหอพัก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน! สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงโควิด 3 อำเภอ เชียงใหม่ ทั้งที่ทำงานและหอพัก

ด่วน!  สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงโควิด 3 อำเภอ เชียงใหม่ ทั้งที่ทำงานและหอพัก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่ทำงานและหอพัก รวม 6 แห่ง ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอสันทราย และอำเภอสารภี เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว จำนวน 6 สถานที่เสี่ยง ทั้งสถานที่ทำงานและหอพัก  ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอสันทราย และอำเภอสารภี เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ 


ร้านดวงทวียนต์ เลขที่ 248/5 หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2564, บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2564, บริษัทโปรอินดัสเทรียล หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 23 ธันวาคม 2564, บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 270 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2564, พื้นที่บริษัท ศิริลานนา เลขที่ 555/133 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2564 และพื้นที่หอพัก เลขที่ 147/4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2564


ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยให้นายอำเภอในแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด่วน!  สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงโควิด 3 อำเภอ เชียงใหม่ ทั้งที่ทำงานและหอพัก

ด่วน!  สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงโควิด 3 อำเภอ เชียงใหม่ ทั้งที่ทำงานและหอพัก


ด่วน!  สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงโควิด 3 อำเภอ เชียงใหม่ ทั้งที่ทำงานและหอพักข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง