TNN online อัปเดตล่าสุด! รวมจุดลงทะเบียน ‘ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี’ เช็กเลยที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดลงทะเบียน ‘ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี’ เช็กเลยที่นี่

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดลงทะเบียน ‘ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี’ เช็กเลยที่นี่

อัปเดตจุดลงทะเบียน‘ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี’ สำหรับบุคคลทั่วไปล่าสุด สามารถเช็กรายละเอียดได้เลยที่นี่

วันนี้ ( 22 ก.ย. 64 )ความคืบหน้าการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดย วัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งหน่วยงานในจังหวัดต่างๆได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการ ซึ่ง TNN ได้รวบรวมจุดลงทะเบียน อัปเดตล่าสุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยบริการฉีดวัคซีน ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.  เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป  โดยฉีดวัคซีนในวันที่ 27,28,29 กันยายน และวันที่ 1,2 ตุลาคม 2564

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถเข้าตรวจสอบวันเวลารับวัคซีนได้ทาง website ที่ลงทะเบียน (ไม่มีการแจ้งเตือนทางหมอพร้อม หรือ SMS) 

- ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้นำภาพถ่ายหน้าจอที่ลงทะเบียนสำเร็จและบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามวันที่นัดรับวัคซีน

- ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 2 เข็ม (เข็มที่ 2 นัดหมายห่าง 3-4 สัปดาห์)

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดลงทะเบียน ‘ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี’ เช็กเลยที่นี่

2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

เปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” วันที่ 22-24 กันยายน 2564 จำนวน 2,750 ราย สอบถามข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-345949 ต่อ 105 หรือ 083-4612998

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดลงทะเบียน ‘ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี’ เช็กเลยที่นี่

3.เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา

เปิดลงทะเบียนให้กับเด็กอายุ 12-18 ปีที่ศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลสามารถลงทะเบียนรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผ่านไลน์ “เทศบาลนครอยุธยาพร้อม”  หรือ @aycity ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.ทั้งนี้จะเริ่มฉีดเมื่อราชวิทยาจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดลงทะเบียน ‘ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี’ เช็กเลยที่นี่

4.เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ดเปิด walk-in ให้กับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน เริ่ม 18 กันยายน 2564 เปิดรับคิวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (*จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น*) เปิดฉีดวัคซีนทุกวัน

สำหรับกลุ่ม : 

1. ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

2. ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

3. ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)

4. ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

**เขตเทศบาลนครปากเกร็ด มี 5 ตำบล คือ ต.ปากเกร็ด, ต.บางพูด, ต.บ้านใหม่, ต.คลองเกลือ, ต.บางตลาด** อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คุณสมบัติ :

อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด

หมายเหตุ :

บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานที่จะนำพนักงานเข้าฉีดมากกว่า 10 คนขึ้นไป โปรดติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โทร. 08 27028650 ในวันและเวลาราชการ

 เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 กรณีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

 กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

3. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2

 กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในเขต)

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

3. หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3

 กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

1. หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

3. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4

 ตัวอย่างหนังสือรับรอง

https://www.facebook.com/242986379083340/posts/4212812525434019/?d=n โปรดทยอยมารับบริการ ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนมีเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลฯ จะจัดหาเพิ่มเติมหากประชาชนมีความประสงค์จำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติม โทร.029609704-14 ต่อ 604 ในวันและเวลาราชการ

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดลงทะเบียน ‘ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี’ เช็กเลยที่นี่

ข่าวแนะนำ