TNN online ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการที่นี่ www.samutprakanvaccines.com

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการที่นี่ www.samutprakanvaccines.com

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการที่นี่ www.samutprakanvaccines.com

ตรวจสอบสิทธิที่นี่ www.samutprakanvaccines.com ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการ ดีเดย์ 9 สิงหา พร้อมกัน 5 จุด ล็อตแรกจำนวน 99,000 สิทธิ

5  สิงหาคม 2564  นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ แถลงข่าวกำหนดการเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรกจำนวน 99,000 สิทธิ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป โดยกำหนดสถานที่รับวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัด 5 จุด ดังนี้


1. อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.เมือง

2. ห้องประชุมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ สําหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.พระสมุทรเจดีย์

3. อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.พระประแดง

4. ลานอเนกประสงค์หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง สําหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.บางเสาธง และ อ.บางบ่อ

5. Apple Loft Market ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สำหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.บางพลี


นอกจากนี้ทุกท่านที่ลงทะเบียนยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองผ่านทาง www.samutprakanvaccines.com  อบจ.สมุทรปราการ ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับนัดหมายฉีด จะต้องมาตรงตามเวลา  ไม่ควรมาก่อนเวลานานๆ จนทำให้เกิดการแออัดและการสัมผัสอันไม่พึงประสงค์  


 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดสมุทรปราการ   คลิก  www.samutprakanvaccines.com

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการที่นี่ www.samutprakanvaccines.com

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

เลขบัตรประจำตัวประชาชน


สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบแรกจำนวน 99,000 สิทธิ์นี้ ขอให้ท่านรอการยืนยันจาก อบจ. สมุทรปราการ ในรอบถัดไปซึ่งในขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้กับ อบจ. สมุทรปราการ เป็นรอบที่สองแล้ว จํานวน 133,000 สิทธิ์ ทั้งนี้ อบจ.สมุทรปราการ จะได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพื่อเร่งนำวัคซีนมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด


ทั้งนี้การดำเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นไปข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเลือกโรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์ เป็นผู้ใ้ห้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มใน 5 สถานที่ดังกล่าวให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ อบจ. สมุทรปราการยังให้ความสำคัญต่อกลุ่มเปราะบางตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดดังนี้

• กลุ่มแรก คือกลุ่มเปราะบาง คือผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้มีความเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด บุคลากรสาธารณสุข พระสงฆ์นักบวช และกลุ่มองค์กรการศึกษา ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กําหนดไว้ที่ 10% แต่อบจ.สมุทรปราการให้ ความสำคัญมากจึงขยับเพิ่มเป็น 15% ทำให้กลุ่มนี้จะได้รับวัคซีน จำนวน 15,000 คน

•กลุ่มที่สอง กลุ่มผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการและมาลงทะเบียนด้วยการเดินทาง มาด้วยตัวเองที่บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัด มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 645 คน ทุกท่านในกลุ่มนี้จะได้รับวัคซีนท้ังหมด

•กลุ่มที่สาม กลุ่มผู้มีภูมิลําเนาในจังหวัดสมุทรปราการ และลงทะเบียนออนไลน์ เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในล๊อตนี้ทาง อบจ.สมุทรปราการจึงจัดสรรให้มากที่สุดถึง 55% เป็นจำนวน ประมาณ 54,289 คน

•กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้จึงได้ ลงทะเบียนผ่าน อสม. ทสม. และ ส.อบจ. สมุทรปราการ อบจ.ได้จัดสรรจำนวน 29% หรือ ประมาณ 29,066 คน

โดยตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนจะได้รับการยืนยันจาก อบจ. สมุทรปราการตามช่องทางที่ได้เลือกไว้ คือ

1. ทางข้อความ/sms แจ้งรายละเอียดการฉีดตามเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านให้ไว้

2. ทางโทรศัพท์แจ้งรายละเอียดในการฉีด
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง