TNN online มท.สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้โควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

มท.สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้โควิด-19

มท.สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้โควิด-19

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการควบคุมโควิด-19 โดยให้เตรียมพื้นที่กักกันตัวของจังหวัด รพ.สนาม คลังเก็บอาหาร หากมีข้อจำกัดเรื่องงบฯ ให้รีบรายงานเพื่อจะขยายวงเงิน

วานนี้ (5 เม.ย. 63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยระบุว่า กระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ยกระดับการปฏิบัติการ ดังนี้

1. จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในส่วนที่จัดทำเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมทั้งกำหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน หากจังหวัดใดมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้รีบรายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้ดำเนินการขยายวงเงินต่อไป

2. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน และทุกภาคส่วนถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ถึงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน

3. วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

4. วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการต้ารงชีวิตประจำวัน มีการกำหนดจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ชัดเจนและกำหนด อยู่ในแผนปฏิบัติการ

5. ให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ทราบ ภายในเวลา 18.00 น. ทุกวัน เพื่อจะได้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COWD-19) ต่อไป

มท.สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้โควิด-19

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง