TNN online เช็กเลย! ข้อแนะนำการ ‘ถอดแมสก์’ ได้ตามสมัครใจ แต่ใครยังคงต้องสวมอยู่?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเลย! ข้อแนะนำการ ‘ถอดแมสก์’ ได้ตามสมัครใจ แต่ใครยังคงต้องสวมอยู่?

เช็กเลย! ข้อแนะนำการ ‘ถอดแมสก์’ ได้ตามสมัครใจ แต่ใครยังคงต้องสวมอยู่?

เช็กข้อแนะนำการ ‘ถอดแมสก์’ ได้ตามสมัครใจ หลังราชกิจจาฯประกาศมาตรการผ่อนคลายคุมโควิดแต่มีบางกลุ่มที่ยังต้องสวมอยู่ ตรวจสอบแล้วมีใครบ้าง

วันนี้ ( 1 ก.ค. 65 )จากกรณีศบค. เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร พร้อมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา/มีผลได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีประประเด็นของการ ถอดหน้ากากอนามัย หรือ ถอดแมสก์ ในช่วงระยะ  Post-pandemic โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พื้นที่สถานการณ์ ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั้งประเทศ ยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

2. มาตรการการใส่หน้ากาก ควรสวมหน้ากาก และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิด หรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก

3. การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้เปิดบริการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ เปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ในพื้นที่เฝ้าระวัง โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด

5. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติ

6. การคัดกรองอุณหภมิ ไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ (อาจให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด)

7.การเว้นระยะห่าง แนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

8.มาตรการการรวมกลุ่ม ตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ขอให้แจ้งทางคกก.โรคติดต่อจ./กทม.ทราบ เพื่อเฝ้าระวังการระบาด

นอกจากนี้ศบค. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic ดังนี้ สำหรับผู้ที่ยังคงต้องสวมแมสก์อยู่

1. สำหรับประชาชนกลุ่มเฉพาะ • กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น • ผู้ติดเชื้อ /ผู้สัมผัส เสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

2. สำหรับประชาชนทั่วไป / ผู้ใช้บริการ

1. สถานที่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง ให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือ มีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชมฯล


เช็กเลย! ข้อแนะนำการ ‘ถอดแมสก์’ ได้ตามสมัครใจ แต่ใครยังคงต้องสวมอยู่?


เช็กเลย! ข้อแนะนำการ ‘ถอดแมสก์’ ได้ตามสมัครใจ แต่ใครยังคงต้องสวมอยู่?

นอกจากนี้ กรมอนามัย ได้รวบรวมคำถาม-ตอบ เรื่องที่ทุกคนควรรู้ เมื่อศบค.เตรียมอนุญาตให้ ถอดหน้ากาก ได้ในที่โล่งแจ้ง ซึ่งจะมีผลใช้นับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ถาม สามารถถอดหน้ากากได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ เมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง , อยู่คนเดียว , อยู่ในอาคาร ที่เว้นระยะห่างได้ไม่แออัด และ ระบายอากาศได้ดี , ขณะรับประทานอาหารและเครื่องเดิม ออกกำลังกาย แสดงมหรสพ ถ่ายทำภาพยนตร์ 

(เมื่อกิจรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที)

ถาม บุคคลใด ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา

ตอบ กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น , ผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็น้องอยู่ร่วมกับบุคลอื่น พนักงาน ผู้ให้บริการ ในขณะที่ใช้บริการ

ถาม กรณีที่ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากหรือไม่

ตอบ หากอยู่ในอาคาร สถานที่แออัด รวมกลุ่มจำนวนมาก ควรสวมหน้ากากแม้ฉีดวัคซีนแล้ว

ถาม ควรสวมหน้ากากหรือไม่ หากโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรือ ขนส่งสาธารณะ 

ตอบ ควรสวมหน้ากาก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ปิดและต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ข้อมูลจาก  : กรมอนามัย/ศบค.

ภาพจาก  : AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง