TNN online เช็กที่นี่ กทม.ออกประกาศ สวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ เปิดกิจการ-จัดกิจกรรมได้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่ กทม.ออกประกาศ สวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ เปิดกิจการ-จัดกิจกรรมได้

เช็กที่นี่ กทม.ออกประกาศ สวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ เปิดกิจการ-จัดกิจกรรมได้

เช็กที่นี่ กทม.ออกประกาศมาตรการโควิด สวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ กิจการ-กิจกรรมเปิดดำเนินการได้ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

วันนี้ (25 มิ.ย.65) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติ

ให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  5 ฉบับ (ฉบับที่ 49-53) 

ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี

กิจการ/กิจกรรมที่ทำได้  เปิดดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร 

- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้

- สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

- สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก

- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย

- โรงมหรสพ โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน

- สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร

- การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา

- การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม

- กรณีมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขต

- สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการ

ประกาศนี้มีผล ตั้งแต่  24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เช็กที่นี่ กทม.ออกประกาศ สวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ เปิดกิจการ-จัดกิจกรรมได้

เช็กที่นี่ กทม.ออกประกาศ สวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ เปิดกิจการ-จัดกิจกรรมได้

เช็กที่นี่ กทม.ออกประกาศ สวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ เปิดกิจการ-จัดกิจกรรมได้

ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร (กทม.)

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง