TNN online เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ ขยายเวลาสิ้นสุดถึง ต.ค.2565

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ ขยายเวลาสิ้นสุดถึง ต.ค.2565

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ ขยายเวลาสิ้นสุดถึง ต.ค.2565

"เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 4 ครม.มีมติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยเพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิมเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนตุลาคม 2565

ที่ผ่านมา โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ได้มีกระแสตอบรับอย่างดีมาก ล่าสุด วันนี้ (21 มิ.ย.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสารสำคัญของโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" 

โดยขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิมเดือนพฤษภาคม เป็น เดือนตุลาคม 65

โดยกำชับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 24 มกราคม 2565 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้อมูล ททท. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 65 มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้านบาท 

โดยเป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้านบาท และประชาชนใช้จ่ายรวมประมาณ 5,850.05 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ยังคงเหลือ ประมาณ 5,500 ล้านบาท

จากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบินจากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท  ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการฯ

รายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

สำหรับรายละเอียดของโครงการยังตามเดิม ดังนี้

- ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ

- ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง 

ก่อนหน้านี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) เห็นชอบขยายสิทธิโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ไปอีก 1 ล้านสิทธิ จากเดิมที่โครงการนี้มีการใช้สิทธิเต็ม 2 ล้านสิทธิ ไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา.


อ่านรายละเอียดโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เพิ่มเติมได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com


ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง