TNN ถอดแมสก์ได้แล้ว! คำสั่ง จ.ภูเก็ต ถอดหน้ากากอนามัยได้ ภายใต้เงื่อนไข 4 กรณี

TNN

เกาะติด COVID-19

ถอดแมสก์ได้แล้ว! คำสั่ง จ.ภูเก็ต ถอดหน้ากากอนามัยได้ ภายใต้เงื่อนไข 4 กรณี

ถอดแมสก์ได้แล้ว! คำสั่ง จ.ภูเก็ต ถอดหน้ากากอนามัยได้ ภายใต้เงื่อนไข 4 กรณี

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งยังคงให้สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้าในสถานที่ปิด ที่มีคนจำนวนมาก ยกเว้น 4 กรณี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป

วันนี้ (2 มิ.ย.65) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3660/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติออกคำสั่ง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

"ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า" 

เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ผู้อยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก

"ถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า"

1.ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม

2.เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.ในขณะออกกำลังกาย 

4.เมื่ออยู่ในบริเวณโล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณชายหาด สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ถอดแมสก์ได้แล้ว! คำสั่ง จ.ภูเก็ต ถอดหน้ากากอนามัยได้ ภายใต้เงื่อนไข 4 กรณี


อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิก www.phuket.go.th/webpk

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ