TNN สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13”

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13 เติมความรัก ความใกล้ชิด ฉลองความสำเร็จ”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) แสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต รุ่นที่ 13 ในพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันสำคัญที่ตั้งใจมอบความรัก ความสุข ความสนุกสนาน ภายใต้แนวคิด “Love is all around” ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาคุณภาพ ที่พร้อมด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถแบบมืออาชีพ จำนวน 5,072 คน จาก10 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรนวัตและการจัดการ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง และ 2 วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ


วันแห่งความสำเร็จนี้จัดขึ้นในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อฉลองสร้างความภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ครอบครัว คณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เน้นความสุข รอยยิ้ม ความประทับใจที่เต็มไปด้วยความรักในรั้วพีไอเอ็ม สถานที่เรียนที่เสมือนบ้านอีกหลังที่หล่อหลอมให้เป็นคนเก่ง คนดี มีอาชีพ ได้ร่วมขับเคลื่อนสังคมและองค์กรต่างๆ จากการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education เรียนทฤษฏีควบคู่การปฏิบัติ จึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรู้ลึก รู้กว้าง และพร้อมทำงานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการสร้างคนมาถึง 17 ปี


รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เผยว่า “พีไอเอ็มชูวิชาการผสานภาคปฏิบัติเพื่อสร้างคนให้ เก่งคิด เก่งทำ เก่งนวัตกรรม และมีคุณธรรมสูง หรือ การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าให้สังคม โดย  ‘คนดี’ หมายถึงการใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเข็มทิศแก่การทำงานและชีวิตส่วนตัว ยึดถือความถูกต้องเป็นเครื่องนำทางที่สำคัญ ‘คนกล้า’ คือ กล้าตัดสินใจในเรื่องเหมาะสม ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง และ ‘คนเก่ง’ คือต้องมีความสามารถหลายเรื่อง เช่น เก่งทักษะฝีมือ เก่งคิดวิเคราะห์ เก่งนวัตกกรรม เก่งดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุค Generative AI ซึ่งจะมีความสำคัญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


อีกทั้งวันนี้คือก้าวแรกของการเดินทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ดังนั้นหลักคิด คนเก่ง คนดี และคนกล้า จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของการดำรงชีวิต ให้นำความรู้ความสามารถไปเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ สร้างชื่อเสียงสู่สาธารณะ สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว สังคม พร้อมทั้งประพฤติตนให้อยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมั่นคง”


รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ได้เสริมมุมมองความรักแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามแนวคิด “Love is all around” ไว้ว่า “ถนอมรัก คนรอบข้าง ร่วมเดินทางไปด้วยกัน” คือการมอบความรักแก่คนรอบข้าง เช่น คนในครอบครัว คนในที่ทำงาน คนในสังคมวงกว้าง ตลอดจนต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในขณะเดียวกัน โดยความรักจะเป็นตัวแปรสำคัญของความผูกพันที่ดีและต้องไม่ลืมการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่พีไอเอ็มเน้นย้ำมาตลอด
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13” พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มีคณะผู้บริหาร คณบดี เป็นผู้มอบปริญญาบัตร พร้อมเสริมความสง่างาม ผสานไปกับการสร้างบรรยากาศแห่งความสำเร็จที่อิ่มเอมไปด้วยความรักกับการถ่ายภาพร่วมกัน สร้างความรู้สึก “ใจฟู” ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และภายในงานมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่พิธีมอบปริญญาบัตร และ พื้นที่สังสรรค์แสดงความยินดี ฉลองความสำเร็จด้วยกันอย่างอบอุ่น ใกล้ชิด และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายพันธมิตร สถานประกอบการ ร่วมออกบูธสร้างสีสันและแสดงความยินดีกว่า 50 องค์กร #PIMLoveisallaround13 #รับปริญญาพีไอเอ็ม #จบแล้วเวิร์ค #PIMGraduationDay #TeamPIM #ใจฟู สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13”


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13” “อีวาน” นายอีวาน มาซซาไล บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันทำงาน Ground and Passenger Service บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด (Private Jet) “ได้งานนี้เพราะพีไอเอ็ม หลังจากไปฝึกงาน ทางบริษัทก็รับเข้าทำงานทันที ตอนนี้ทำงานมา 7 เดือนแล้ว สนุกและได้เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เรื่อยๆ การเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแบบ Work-based Education ตอบโจทย์มากเพราะเป็นคนชอบทำงาน ในองค์กรที่ได้ไปฝึกงานบางแห่งมีรายได้ให้ระหว่างการลงฝึกปฏิบัติ สามารถดูแลเลี้ยงตัวเอง ดีใจที่วันนี้สำเร็จไปอีกขั้นนอกจากความพยายามของตัวเองแล้ว ทางคณะวิทยาการจัดการยังคอยกระตุ้นแต่ไม่เคยกดดัน ในทางกลับกันส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่สนใจและคอยเป็นที่ปรึกษาให้อย่างเต็มที่” สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13” “นิ้ง” นางสาววรัฐประภา กิมไล้ บัณฑิตสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Electrical Design บริษัท TAIYO Incorporated เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และ “น้ำเย็น” นายเป็นจริง พลโทพงศ์ บัณฑิตสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันทำงาน Mechanical Designer - KMEC Co, Ltd. เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น


“คณะวิศวะฯดูแลพวกเราอย่างดีมาก ตั้งแต่เข้ามาเรียนปี1 ดูแลใกล้ชิดทั่วถึงแม้ตอนที่เดินทางไปฝึกงานไกลบ้านที่ญี่ปุ่น ทางคณะมีกิจกรรมที่ทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องสนิทกันพร้อมดูแลซึ่งกันและกัน พอวันนี้ได้กลับมาพีไอเอ็มยังคงเหมือนเดิมได้เจอเพื่อน ได้เจออาจารย์ในบรรยากาศน่ารักอบอุ่นใจฟู ทำให้คิดถึงตอนยังเรียนคือการได้เรียนรู้และได้ทักษะหลายด้าน แต่สิ่งที่ใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์คือ การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือการวางตัวในที่ทำงาน เมื่อไปทำงานจริงเรามีภูมิคุ้มกันตรงนี้ จึงปรับตัวได้เร็วแม้จะต่างวัฒนธรรม เพราะมีพื้นฐานรวมถึงความคุ้นเคยจากการฝึกงาน ทั้งหมดนี้คือเอกลักษณ์ของพีไอเอ็มที่สร้างคนให้มีการศึกษาและมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13” “นิก” นายจิรกฤต พนิตธรรมกูล บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันทำงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 2 ร้าน 7-Eleven สาขาประชาราษฎร์ 3 “ตลอดการเรียนที่พีไอเอ็ม ใจฟูขึ้นทุกๆปี เพื่อนๆ น่ารัก อาจารย์ก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้คำปรึกษาในทุกเรื่องที่จะสามารถพัฒนาลูกศิษย์ให้ไปในทิศทางที่ดี ที่พีไอเอ็มเปิดพื้นที่ให้เราพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น กิจกรรมชมรม เวทีการแข่งขัน หรือโครงการให้คิดค้นนวัตกรรม และเป็น PIM Ambassador ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนนักศึกษาในหลายกิจกรรม ซึ่งดีมากเลยครับเพราะได้ลองลงมือทำจริง เห็นศักยภาพตัวเอง ความชอบ ความถนัด ถ้าเรารู้เร็วก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาด้านนั้นให้เกิดความเชี่ยวชาญก็ดีกับตัวเราเองมากๆ การได้เรียนไปฝึกงานไปชอบและเห็นด้วยมากครับ ได้ใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ไปกับสถานการณ์จริง ขอบคุณสถาบัน อาจารย์และเพื่อนๆที่อยู่เคียงข้างกันมา บรรยากาศในงานรับปริญญาน่ารัก แปลกใหม่ ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง” สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง คนดี มีอาชีพ “ใจฟู รับปริญญารุ่น 13”

ที่มาของภาพเป็นของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข่าวแนะนำ