TNN online (คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 25 คุ้งกระเบน จากพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 25 คุ้งกระเบน จากพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 25 คุ้งกระเบน จากพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้ชาวประมงในพื้นที่และใกล้เคียง และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทีมชุมชนสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ใช้ขยายโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสู่ชุมชนประมง ใน 5 พื้นที่ ของจ.จันทบุรีและตราด ในการแปรูปสินค้า และส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง